Електронно издание на списание "Данъчна практика"
- издавано от счетоводна къща "Аскана".
Статия: "РЕД ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ"
(брой: 2002/10, автор:Людмила Мермерска)


РЕД ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ


КАЗУС: Може ли да се счита за касова бележка договорът за правна защита и съдействие, предоставян от адвокатите за документиране на адвокатски услуги.
Разпоредба: чл.2, ал.7 и чл.25 от Наредба № 4 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти;
ПИСМО: ГДД №91-00-115 от 23.7.2002 г.(виж код 1268 от класьора "Данъчна нормативна уредба")
СТАНОВИЩЕ: Адвокатите, упражняващи свободни професии, като лица, извършващи дейност по смисъла на §1, т.6 от ДР на Закона за облагане доходите на физическите лица, нямат задължение за издаване на касова бележка от фискално устройство (чл.2, ал.3, т.1 от Наредба №4 ). Те са задължени да регистрират продажбите си с касови бележки от кочан по реда, определен в чл.25, ал.6 от Наредбата (чл.2, ал.7 от Наредба №4). Кочанът с касови бележки подлежи на заверка от данъчното подразделение по местонахождение на обекта.
Издаденият от адвокатски кочан договор за правна защита и съдействие може да бъде приравнен към документите, издавани по реда на Наредба № 4, доколкото съдържа полета със задължителни реквизити на касовата бележка от кочан. Този кочан, с предварително попълнено наименование на адвокатската колегия, както и с всички реквизити по т.2 от образеца на договора за правна защита и съдействие, следва да бъде заверен като кочан касови бележки от данъчното подразделение по място на упражняване на дейността.
КАЗУС: Може ли да се счита за касова бележка издаваната от нотариусите сметка по чл.89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Разпоредба: чл.2, ал.7 и чл.25 от Наредба № 4 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти
ПИСМО: ГДД №91-00-166 от 7.10.2002 г.(виж код 1269 от класьора "Данъчна нормативна уредба")
СТАНОВИЩЕ: Сметката по чл.89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност1 според реквизитите, които съдържа, в момента не може да изпълнява функциите на касова бележка от кочан, тъй като не съдържа всички задължителни реквизити по Наредба №4. Следователно сметката трябва да бъде придружена от касова бележка, издадена по реда, определен в чл.25, ал.6 от Наредба № 4, от кочан, заверен от данъчното подразделение по местонахождението на обекта.

Редакционен коментар


Съгласно чл.2, ал.3, т.1 от Наредба №4 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти лицата, упражняващи свободна професия, не следва да издават касови бележки от фискален апарат. Това са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност (§1, т.6 от ДР на ЗОДФЛ). Те са задължени при получаване на пари в брой за извършена услуга да издават касовата бележка от кочан (чл.25, ал. 6 от Наредба № 4)2. Съгласно чл.25, ал.6 от Наредба № 4 тя се издава в два екземпляра и съдържа данните по чл.23, ал.2, т.1 - 8 от Наредба № 4, както и подпис на касиера, а именно:
1. наименование, седалище и адрес на управление на предприятието;
2. наименование и адрес на търговския обект;
3. пореден номер на касовата бележка;
4. данъчен номер на лицето и БУЛСТАТ;
5. име и номер на касиера;
6 наименование, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
7. обща стойност на покупката;
8. дата на издаване.
За лицата, упражняващи свободна професия, за които по нормативен акт не се изисква регистрация с идентификационен код по БУЛСТАТ (нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, застрахователни агенти), при издаване на касови бележки се използва единният им граждански номер (чл.1, ал.6 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина).
Касовата бележка следва да бъде от кочан, заверен от данъчното подразделение по местонахождение на обекта (чл.25, ал.7 от Наредба № 4)6.
Затова при извършване на плащане в брой на лица, упражняващи свободна професия (независимо от наличието и на други първични счетоводни документи), задължително следва да се изисква издаване на касовата бележка от кочан.
Следва да се отбележи, че услугите, предоставяни от лица, упражняващи свободна професия, могат да бъдат извършвани и от такива, които нямат статут на лица, упражняващи свободна професия. Последните нямат задължение за издаване на касови бележки. Например проектантска услуга може да бъде предоставена както от лице (архитект), което е регистрирано като упражняващо свободна професия (с БУЛСТАТ), така и от архитект - преподавател във ВУЗ, който няма статут на лице, упражняващо свободна професия. Необходимост от издаване на касова бележка възниква само в случаите, когато лицата, предоставящи услугата, са със статут на свободна професия. Основна характеристика на лицата, упражняващи свободна професия, разграничаваща ги от лицата, предоставящи идентични услуги, които не са с такъв статут, е фактът, че първите подлежат на самоосигуряване.
Според чл.1, ал.4, т.1 и 3 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина за лица, упражняващи свободна професия, се считат тези, които упражняват професията:
- на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата и други;
- като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, медицински специалисти, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с идентификационен код по БУЛСТАТ, извън тези, посочени по-горе; застрахователните агенти съгласно чл.44, ал.2 от Закона за застраховането3 и съдебните кандидати по чл.164, ал.3 от Закона за съдебната власт4.
При изплащане на възнаграждение на физически лица за извършена услуга с личен труд (независимо от това дали е самоосигуряващо се или е наето по извънтрудово правоотношение) предприятието задължително следва да удържи авансов данък по реда на чл.36 от ЗОДФЛ. За целта се попълва сметка за изплатени суми, както и служебната бележка към нея (образците им, утвърдени със Заповед №53 от 1.01.2002 г. на министъра на финансите са публикувани в ДВ, бр.9 от 2002 г.). При условие че в сметката за изплатени суми лицето е декларирало, че не е самоосигуряващо се лице, необходимостта от касова бележка отпада. Ако лицето (адвокат, нотариус, данъчен консултант, преводач, деец на науката, културата, образованието, медицински специалист, архитект, икономист, инженер и т.н.) отбележи, че е самоосигуряващо се лице, при изплащане на сумата предприятието задължително следва да изисква касова бележка, респективно договор за правна защита и съдействие при адвокатите. В противен случай, извършеното плащане от страна на предприятието може да не бъде признато за данъчни цели, т.е. да бъде посочено в увеличение на финансовия резултат при данъчно преобразуване по реда на чл.23, ал.2, т.13 от ЗКПО. Ще добавим, че увеличение по реда на чл.23, ал.2, т.13 от ЗКПО ще се извърши и ако плащане на лице на свободна професия е извършено единствено на основание касова бележка, респективно договор за правна защита и съдействие, без те да са придружени със сметка за изплатени суми за извършено авансово облагане на лицето по реда на чл.36 от ЗОДФЛ. Това е валидно в още по-голяма степен, ако възнаграждение на нотариус се документира единствено със сметка, издадена по реда на чл.89 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.


1Съгласно чл.89, ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за събиране на нотариалните такси се изготвя сметка в два или повече еднообразни екземпляра, подписани от нотариуса, единият от които се връчва на задълженото лице. В сметката се посочват разпоредбите, въз основа на които се дължат таксите, удостоверяваният материален интерес или изразходваното време при пропорционална такса, сумите на дължимите такси и допълнителни разноски, размерът на получената предплата и последиците при неплащане (чл.89, ал.2 от ЗННД). Ще уточним, че "нотариална такса" е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга (§1, т.1 от ДР на ЗННД).
2Следва да се има предвид, че в случаите на работа с касови бележки от кочан данните по чл.23, ал.2, т.1 - 4 се попълват преди представянето на кочаните за заверка от данъчното подразделение по местонахождение на обекта (чл.25, ал.7 от Наредба № 4).
3Според чл.44, ал.2 от Закона за застраховането (ЗЗ) застрахователното агентство, осъществявано от физическо лице, е свободна професия. Застрахователният агент - физическо лице, не може да бъде в трудови правоотношения със застраховател. Отношенията между застрахователя и застрахователния агент се уреждат с писмен договор за застрахователно агентство (чл.44, ал.3 от ЗЗ)
Застрахователните агенти нямат БУЛСТАТ. При оформяне на възнагражденията им в сметката за изплатени суми се посочва ЕГН на лицето.
4Ще отбележим, че чл.164 е изцяло отменен с ДВ,бр.74 от 2002 г.


Powerеd by SoftConsultGroup Ltd.